ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีความตื่นตัวในเรื่องของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ดำเนินกิจกรรมของทางบริษัทฯ เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านต่าง ๆ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการนั้นมักแยกจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การเชิญชวนเด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่าง ๆ มาเพื่อรับประทานอาหารกับทางร้านอาหารในเครือ โคเอ็น กรุ๊ป เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับเด็กจากมูลนิธิต่าง ๆ ตามพันธกิจของบริษัทฯ โดยกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้มักเป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือเวลาทำงานตามปกติ รวมถึงการสนับสนุนเกษตรกรไทย